Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van H. Maurituskerk te Silvolde

Op 25-6-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Maurituskerk te Silvolde”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”. Lees hier de gehele tekst van het decreet: Silvolde H Mauritius Decreet onttrekking aan eredienst 2018-06-25.pdf

 


 

Parochiefeest – 1 juli in Ulft

Al enige jaren kende de voormalige parochie Maria en Laurentius een jaarlijks parochiefeest in Doetinchem aan het einde van het werkjaar. In 2017 was de start van de Parochie Maria Laetitia en toen viel dit moment samen met het afscheid van pastoor Peter Ambting.

Pastoor Hans Pauw – en met hem het gehele pastorale team – hecht veel waarde aan het eens per jaar alle locaties bijeen te hebben om samen eucharistie te vieren met daarna een gezamenlijk samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze feestelijke viering zal dit jaar plaatsvinden op 1 juli om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Koorleden vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen samen met het kerkkoor van Ulft de zang verzorgen. Leden van het pastorale team gaan voor.

Aansluitend is er volop gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.

We hopen dat velen deze dag in Ulft met ons zullen meevieren.
 


 

 

AVG-nieuws: privacyverklaring nu beschikbaar voor parochies

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen. Hier leest u meer informatie:  Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-24-mei-2018.docx

 


 

Het Nationaal Holocaust Museum in oprichting

Met deze brief wil Mgr. drs. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, – bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd. Brief inzake Nationaal Holocaust Museum

Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van H. Martinuskerk te Megchelen
Op 3-4-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Martinuskerk te Megchelen”. Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de de aartsbisschop, kardinaal Eijk, een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Lees hier de gehele tekst van het decreet: Megchelen.H.Martinus.Decreet onttrekking aan eredienst.2018-04-05 (gecorrigeerde versie)

 


 

Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van Walburgiskerk-Netterden.

Op 19-2-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Walburgiskerk te Netterden”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”.  Lees hier de gehele tekst van het decreet: Netterden.H.Walburgis.Decreet onttrekking aan eredienst.2018-02-19

 


‘Met Christus op weg naar Pasen’

Brief voor de Veertigdagentijd 2018
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan.

Daaraan herinnerde paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 9 maart 2011. Hij zei toen over de betekenis van de Veertigdagentijd: “Tijdens de Veertigdagentijd vergezellen we Jezus, die optrekt naar Jeruzalem, plaats van vervulling van Zijn mysterie van lijden, dood en verrijzenis. Dit herinnert ons eraan dat het christelijke leven een af te leggen ‘weg’ is, die bestaat uit de persoon van Christus, die men moet ontmoeten, aanvaarden en navolgen.”

Het christelijk leven is dus als een weg die we gaan. Dat is echter geen veel bereisde weg. Het is geen vierbaansweg met extra spitsstroken die worden opengesteld om de enorme drukte aan te kunnen. Nee, de weg die de christen gaat is smal, soms moeilijk begaanbaar en vaak eenzaam, in die zin dat hij er weinig medemensen tegenkomt. Dat laatste geldt zeker in de huidige tijd, waarin de ontkerkelijking in Nederland nog altijd voortschrijdt en christengelovigen een steeds kleinere minderheid vormen.

Dat de weg van de christen geen last heeft van filevorming, is vaker voorgekomen: menigeen vertrouwde al te zeer op het eigen richtinggevoel en miste zo de afslag naar het christelijk leven. Dat missen van de juiste afslag kwam ook al bij het Joodse volk voor, het volk van Gods eerste en blijvende liefde, getuige de woorden van de profeet Jeremia: “Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan en kijk uit. Vraag naar de oude paden, vraag wat de goede weg is en volg die, dan zult ge rust vinden. Maar ze zeiden: ‘Wij gaan niet!’” (Jer. 6,16). En ook Christus waarschuwt ons voor het missen van de juiste afslag: “Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mt. 7,13-14).

Vanwege de moeilijkheid de juiste afslag in het leven te vinden, is het zaak om af en toe halt te houden om ons af te vragen of we nog wel op de goede weg zijn. Zeker in deze tijd waarin iedereen ‘druk druk druk’ is en alles steeds sneller gaat en vaak ook sneller moet. Het levenstempo is in de afgelopen decennia flink opgevoerd. Werk- en privétijd lopen in elkaar over en veel mensen ervaren de sociale druk om permanent bereikbaar te zijn per e-mail en via de sociale media. De maatschappelijke versnelling blijkt moeilijk te keren. Zo bestaat de term ‘onthaasting’ al sinds 1992 – maar deze heeft sindsdien niet geleid tot een afname van het levenstempo. De gejaagdheid leidt bij velen tot stress. Volgens recent onderzoek kampt één op de zeven Nederlandse werknemers zelfs met burn-outklachten, waaronder een groeiend aantal jongeren. Dat is reden tot grote zorg.

Hoewel elke burn-out natuurlijk een eigen levensgeschiedenis kent, noemen veel jongeren naast baanonzekerheid als oorzaken: keuzestress, de behoefte om op alle fronten van het leven steeds perfect te zijn en faalangst. Alles moet hier en nu, het besef van eeuwigheid speelt vaak geen rol meer.

Wordt niet een hoge prijs betaald voor het hyperindividualisme dat de moderne samenleving tekent? Gevoelens van stress en onzekerheid, het eigen falen delen we vaak niet met medemensen uit vrees voor de consequenties. Voor de omgeving houdt men zich sterk, ook als het leven tegenslag kent. En een God bij wie men met alles terecht kan, is voor velen achter de horizon verdwenen. Terwijl wij christenen ons juist getroost kunnen weten door de woorden: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11,28). Maar dat vraagt wel dat we onze kleinheid durven erkennen, ons bukken om de nauwe poort te kunnen passeren en ons innerlijk kompas afstemmen op de weg van Christus.

Geregeld pas op de plaats maken kan helpen om de rust in ons leven te bewaren en de goede weg in het leven aan te houden of in te slaan. Want hoewel het spreekwoord anders beweert, hoeft stilstand helemaal geen achteruitgang te betekenen. Stilstand houdt namelijk ook in: ergens bij stil staan. En daar is de Veertigdagentijd bij uitstek voor bedoeld. Door stil te staan maken we in ons innerlijk ruimte – niet voor onszelf en ons ego, maar voor de ander en bovenal voor God. Die vrijgekomen ruimte is allerminst vrijblijvend, maar krijgt van oudsher de waardevolle invulling van vasten, bidden en aalmoezen geven.

Zo bereiden we ons in deze periode voor op de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paaswake, de belofte om met Jezus op weg te gaan. Gewetensonderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van deze voorbereiding. Zijn we het afgelopen jaar onze doopbeloften nagekomen? Hebben we geleefd zoals Christus dat van ons vraagt? Zijn we niet te zeer afgeweken van de weg die Hij heeft voorgeleefd?

Die weg heeft ook praktische consequenties, in de Veertigdagentijd en daarna. Zoals paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2014 zei: “In navolging van onze Meester zijn wij christenen geroepen de ellende van de broeders te zien, die aan te raken, ze op ons te nemen en concreet te werken om die te verlichten.”

Wie nu oproept de weg van Christus te gaan, voelt zich soms een roepende in de woestijn. Dat moge zo zijn, maar we kunnen in die woestijn, als we de goede weg nemen, wel bij een oase uitkomen. Die oase is Christus, de Bron van levend water. En ook als roepende in de woestijn verkeren we in uitmuntend gezelschap. Denk aan Johannes de Doper, die predikte in de woestijn van Judea: “‘Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.’ Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei:

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer,maakt zijn paden recht” (Mt. 3,1-3).

De woorden van deze grote profeet van de Advent behouden hun gelding ook in de Veertigdagentijd.

Ik heb in deze Vastenbrief stil gestaan bij Christus als weg. Christus die over zichzelf zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh. 14,6). De Veertigdagentijd is bij uitstek bedoeld om opnieuw met Hem op weg te gaan naar de Eeuwige Vader. En als we al met Hem op weg waren, om dan nog bewuster en intensiever Zijn Gezelschap te zoeken. Dat dit bij u allen de vrucht mag zijn van deze sterke tijd, dat hoop en bid ik vurig. Van harte wens ik u toe dat de Veertigdagentijd voor u een gezegende tijd mag zijn, waarin u met Christus op weg bent naar Pasen.

Utrecht, Aswoensdag 14 februari 2018

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
Aartsbisschop van Utrecht


 

De Maria Passie komt naar Gaanderen

The Passion is al enkele jaren een veel bekeken en beluisterd programma, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus op moderne wijze wordt verbeeld in woord en muziek.

Nu is er ook de Maria Passie. Een productie waarin hedendaagse (pop) muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. In de Maria Passie komen o.a. de volgende aspecten aan bod: de verkondiging door de engel van de zwangerschap van Maria; het huwelijk met Jozef; omgaan met de bekendheid van Jezus; voor je kind blijven kiezen; angst, twijfel en hoop; rouw en verdriet. Maar vooral ook Maria als bron van kracht en geloof. Maria staat als persoon centraal en er wordt een verbinding gemaakt met onze tijd.

Op opbrengsten van dit muzikale theaterspel komen ten goede aan het Aquero fonds. Dit fonds zamelt geld in om mensen te ondersteunen die graag naar Lourdes willen, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen.
Dit optreden sluit goed aan bij de voorbereiding van de Lourdesbedevaart die er vanuit de Parochie Maria Laetitia gemaakt wordt naar Lourdes van 28 april t/m 5 mei 2018.
Het project De Maria Passie trekt een jaarlang door het land en doet op zaterdag 3 februari 2018 onze parochie aan. In de St. Martinuskerk van Gaanderen zal om 20.00 uur de uitvoering beginnen.

Kaarten voor dit speciale (benefiet) optreden kosten € 10, — per stuk en zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening: Stichting Aquero – Wijk aan Zee; NL63INGB0008328858; o.v.v. Gaanderen en het aantal kaarten. of te bestellen bij diaken Cor Peters.

Meer informatie www.demariapassie.nl, http://www.demariapassie.nl/2655/0/agenda/gelderland-ulft of bij diaken Cor Peters.

 


Persbericht

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is.
Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September – Feest Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

• Via www.rkkerk.nl kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

 


 

Verenigd in gebed voor de vrede

Oproep aan alle katholieken in Nederland

Broeders en zusters,

Afgelopen 13 oktober is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis.

Als bisschoppen van Nederland willen wij in het jaar 2018 daarom – verenigd met alle katholieken in onze bisdommen – elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de wereld; dat God deze zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.

Wij weten ons hierbij geïnspireerd door onze paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen waarop wij verenigd met u in 2018 de rozenkrans tot intentie voor de vrede zouden willen bidden zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede

2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria

9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is.
Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)

31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth

9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria

7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

8 September – Feest Maria Geboorte

7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

1 November – Hoogfeest Allerheiligen

8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Als bisschoppen vertrouwen wij op de kracht van het gebed, in het bijzonder dat van de rozenkrans, juist ook in vereniging met Maria en met velen in ons land en overal ter wereld. Vanwege de noodzaak om God – volgens een woord van de Heilige Johannes Paulus II in bovengenoemde brief – “het geschenk van de vrede” af te smeken, roepen wij u op om met ons daartoe te bidden.

De R.-K. Bisschoppen van Nederland
Utrecht, 14 november 2017

Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

 


 

UW HULP WORDT GEVRAAGD VOOR KERSTPAKKETTEN ACTIE 2017

Donderdag 14 december 2017 – 16.00 en 18.00 uur

Dit jaar vindt de Kerstpakkettenactie plaats in alle locaties van de Parochie Maria Laetitia. Samen bieden we ondersteuning aan mensen die het hard nodig hebben.
Een van onze opdrachten als geloofsgemeenschappen is zorg om en voor de armen en mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben, bijv. door (chronische) ziekte, werkloosheid, echtscheiding, verlies van een geliefde.

Maar ook denken we aan vluchtelingen. Mensen kunnen daardoor in de problemen raken. Geestelijk door eenzaamheid, of materieel door financiële problemen. Dit is het brede werkveld ‘diaconie’. Omzien naar de medemens, zorg bieden, opkomen voor elkaar in solidariteit: dat is een van de missies van de katholieke kerk in onze samenleving.

We doen hiermee een oproep om levensmiddelen, iets lekkers voor jong en oud te brengen naar één van onze RK kerken*).
Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van mensen die deze extra aandacht en attenties goed kunnen gebruiken.

Mocht u mensen kennen in uw omgeving, die hier ook voor in aanmerking moeten komen, laat het ons weten.
Wat eventueel aan ingezamelde goederen overblijft zal naar de Voedselbank gebracht worden.

*) Ulft, Gendringen, Megchelen, Netterden, Azewijn, Varsselder, Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo, Breedenbroek, Doetinchem, Wijnbergen, De Huet, Etten Terborg, Gaanderen

Een weekje Wisconsin


Peter na zijn inkleding bij het beeld van H. Norbert.
Peter met zijn bezoek bij tussen de beelden van Hh. Norbert en Augustinus.
L-R: Lucie Siebes, Marcel Smits, Peter Ambting, Paul Galanti, Julie Sherer, Jean Galanti.
Foto’s: St. Norbert Abbey

Op zondag 27 augustus 2017, tijdens de vesperviering op de feestdag van de heilige Monica, vooravond van het feest van haar zoon de heilige Augustinus, werd Peter Ambting ingekleed met het habijt van de Norbertijnen, in de St Norbert Abbey, De Pere, VS. Wij, Lucie Siebes en Marcel Smits, mochten daar aanwezig zijn, met een drietal vrienden van Peter uit zijn stage tijd in de VS. Peter, die wij kennen in het zwart is nu in het wit, en dat is mooi symbolisch voor de grote overgang die hij maakt. Maar het habijt past en staat hem goed, letterlijk en figuurlijk. De vreugde straalde van hem af en gaf echt het gevoel dat hij op zijn plek is, al zal de weg lang zijn, en met de nodige ups en downs. Want hij gaat een heel andere cultuur, leefomgeving en zelfs taal tegemoet. Het was prachtig om zes dagen door te mogen brengen in de abdij, in een heel bijzondere week. Want de dag na Peters inkleding was de eeuwige professie van Broeder Patrick LaPacz, die de dag daarop, dinsdag, diaken werd gewijd. Op woensdag werd het lichaam van overleden pater Gary Meehan verwelkomd voor een dag waken en afscheid nemen vóór zijn uitvaart op donderdag. Wij realiseren dat deze week niet een gewone week was, maar wel een week waarin heel veel mensen die betrokken zijn bij de Abdij aanwezig waren; een week die veel kans gaf om de leefomgeving van de abdij en deze groep Norbertijnen te verkennen. Want de Abdij is echt verweven met en actief in de omgeving. Er is een grote groep vrienden en geassocieerden van de communiteit, en de Abdij heeft veel activiteiten in het grote gebied van Green Bay. Zij beheren St Norbert College, een kleine universiteit van zo’n 2500-3000 studenten met een prachtige campus. Er is een spiritualiteitcentrum in de Abdij waar veel groepen gebruik van maken. En zij zorgen voor een aantal parochies in de omgeving.

Na ons vertrek, begon Peter aan zijn “hermitage”, een tijd van drie maanden in afzondering van de wereld, om zich te verdiepen in het leven en het werk van de Norbertijnen, en te hechten aan zijn nieuwe gemeenschap. Daarna zal hij een aantal cursussen volgen, waaronder ook in de Engelse en Spaanse talen, en ter zijne tijd zal hij bijdragen aan het werk van de gemeenschap in één of meerdere van de voorgenoemde activiteiten.
De gemeenschap zelf is heel vitaal. +/- 40 wonen op de Abdij, met nog +/- 20 die in kleinere gemeenschappen elders wonen, dichter bij hun werk of studie. Heel verschillende mensen, veel verschillende nationaliteiten, maar wel allemaal met een gezamenlijke doel en inzet. Er is een zorg vleugel voor de ouderen, en een aparte vleugel voor de novicen, waar Peter de eerste jaren zal wonen.

Wij vonden ook een verrassend band met Nederland. Tussen 1840 en 1940 zijn z’n 20000 Nederlanders naar deze streek geïmmigreerd, en heel veel Nederlandse namen komen voor. De Abdij is ook gesticht vanuit Abdij Berne in Heeswijk in 1898. Er leeft een sterke waardering voor deze Nederlandse wortels. Wisconsin is het zuivel gebied van de VS: er is veel melk en kaas productie.

Alles in de VS is heel ruim en groot. Het terrein van de abdij is werkelijk een park van zo’n 4 km omtrek. Wilde herten, eekhoorns en kalkoenen lopen er vrij en ongestoord rond. En heel groot was de hartelijke gastvrijheid waarmee wij ontvangen werd. Wij gingen met vertrouwen naar huis met een gevoel “Dit is goed” en dat Peter zich daar thuis voelt.

Lucie Siebes
Marcel Smits

 


 

Decreet onttrekking aan eredienst

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft op 7 september 2017 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de HH. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder-Veldhunten. Het besluit is dat het HH. Martelaren van Gorcum kerkgebouw, gelegen aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder, met ingang van 3 oktober 2017 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de aartsbisschop van Utrecht een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. De volledige tekst van dit decreet leest u hier.

Heerlijke Kerstdrukte

Daar ben ik weer. Vorig jaar heb ik u rond deze tijd ook al laten delen in mijn opgewekte Kersstemming. Maar dat is alweer een jaartje geleden, dus laat ik mij voor de zekerheid nog een keertje voorstellen: ik heet Georgius … Heilige Georgius. Ik ben een kerk. Al vele decennia sta ik op mijn plekje aan de Hoofdstraat in Terborg. Hoelang precies? Zo ontstellend lang dat ik het niet meer weet. Wat ik wel weet is dat ik mij steeds leger ben gaan voelen. En dat doet een beetje pijn. Tot dat ene weekend in december. Dan loop ik over van warmte en liefde.

Nu hoor ik u denken: aha, zeker het ‘Kerstweekend’ … maar nee, tijdens de Kerst zijn er al vele jaren geen Eucharistievieringen meer. Ik bedoel het weekend tijdens de Terborgse Kerstmarkt, dit jaar op 9 en 10 december. In de aanloop naar dat weekend word ik door hardwerkende vrijwilligers van Arti Sacrum helemaal versierd en in Kerstsfeer gebracht. Wat een werk! Wat een heerlijk gevoel. De Kerstversiering is prachtig en de verlichting betoverend. Als de Kersstal wordt opgebouwd, dan krijg ik pas echt de kriebels. Wat staan ze er trots bij: de herders, de drie koningen, maar vooral Jozef en Maria. Het kindje lacht mij blozend toe. En als kers op de taart is het ‘knikengeltje’ weer terug. Wat wil een kerk nog meer?!

Dan is het zaterdagavond en stroom ik vol. Tot de laatste bank en stoel is het bezet. Niets staat het Kerstconcert van Arti Sacrum nog in de weg. Samen met het koor WAVE en soliste Catharina Jansen brengen zij de luisteraars in hogere sferen. Ik voel de warmte stralen.

De volgende ochtend is er een Ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Nieuw Begin. Jammer genoeg is het aantal bezoekers aan de lage kant. Niet zo vreemd: vanwege de sneeuw geldt er vanmiddag code oranje. Lang treuren hoeft niet als ik aan de woorden van Jezus denk: waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. En dat blijkt: ook dit keer een inspirerende en fijne bijeenkomst rondom de Kerststal. In afwachting van de komst van de Verlosser. Ik voel de liefde stralen.

Diezelfde middag gaan mijn deuren wagenwijd open. Vanwege de aanhoudende sneeuw wordt menige marktkraam eerder gesloten en blijft het aantal bezoekers aan de lage kant. Dat is spijtig, want onder mijn dak is het warm en er is veel te beleven. Het Kerstverhaal in zand, door de zandtovenaar, heeft een magische aantrekkingskracht. Kinderen kunnen een kaartje inkleuren en een wens schrijven om die vervolgens in de wensboom te hangen. Daarna kan bij de Kersstal een kaartje worden aangestoken. Het verrassingsoptreden van Arti Sacrum is het toefje op de taart van de vorige avond. En als klap op de vuurpijl is er een miniconcert van de Harmonie. Wat een sfeer!

Heb ik te veel gezegd? Dacht ’t niet! Dit is het weekend waar ik als kerk naar uitkijk. Wat een warmte en wat een liefde. Voor iedereen een gezegend 2018.

Heilige Georgiuskerk
Terborg

Viering bij het Dankbaarheidkruis Megchelen

Zoals ieder jaar is er ook nu weer op de tweede zondag in september, 10 september 2017, een oecumenische viering bij het Dankbaarheidkruis aan de Nieuweweg in Megchelen. We willen daar onze dankbaarheid jegens God tonen voor al het goede dat de aarde ons schenkt. We verzamelen ons weer rond 13.45 uur bij de boerderij van Tom Keuper, Nieuweweg 14 in Megchelen.
Daar is voldoende parkeergelegenheid. Om 13.50 uur vertrekken we dan naar het Dankbaarheidkruis samen met de beide voorgangers namens de beide kerken. Om 14.00 uur begint de viering en na afloop is er voor iedereen gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie.

 


 

Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek

Het Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek maakt zondag 3 september 2017 een busbedevaart naar dit Duitse Maria-bedevaartsoord. De pelgrims komen uit de Parochie Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) Het is voor de 131e keer dat deze reis wordt gemaakt. Het thema voor deze pelgrimsreis is: “Met Maria … Leven naar Gods Woord”.

De vieringen zijn:
Eucharistie in de Biechtkapel: 12.00 uur
Kruisweg in park: 15.00 (verzamelen 14.45 uur op de weg bij de Kaarsenkapel)
Kruisweg in Forum Pax Christi: 15.00 uur
Lof met zegening devotionalia in Forum Pax Christi: 17.30 uur
Zang tijdens de eucharistieviering: Gemengd koor uit Netterden.
De voorgangers zijn diaken Cor Peters en pastor Marcel Smits.

De kosten bedragen € 20,00 p.p., kinderen € 10,00. Graag bij opgave te voldoen. Gelijktijdig met de opgave kunt u intenties opgeven voor de eucharistieviering (overledenen) en voor het lof (overige intenties). De intenties graag afgeven in een gesloten envelop, waarin u eventueel ook een vrijwillige bijdrage kunt doen. Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaand opgaveadres en telefoonnummer.

Aanmelden en meer informatie tot en met woensdag 30 augustus a.s. bij de plaatselijke broedermeester of bij M. Hoksbergen (tel. 0315-685653) of per mail m.hoksbergen@chello.nl

Opstapschema

Bus 1
8.10 uur Wijnbergen, kerk
8.20 uur Doetinchem, treinstation De Huet
8.30 uur Doetinchem, Graafschapcollege (Dr. H. Noodtstraat)
8.45 uur Gaanderen, Martinuskerk
8.50 uur Gaanderen, Gandertje
8.55 uur Terborg, Rabobank
9.00 uur Etten, parkeerplaats naast RK kerk
9.10 uur Varsselder, kerk

Bus 2
8.30 uur Dinxperlo, RK kerk
8.40 uur Breedenbroek, kerk
8.50 uur Silvolde, RK kerk
8.55 uur Ulft, Antoniuskerk
9.05 uur Ulft, Debbeshoek bij zwembad
9.15 uur Gendringen, parkeerplaats t.o. café Te Pas

Opstapmogelijkheid overige plaatsen
Azewijn: 9.10 uur Varsselder, kerk
Megchelen: 9.15 uur Gendringen, parkeerplaats t.o. café Te Pas
Netterden: 9.15 uur Gendringen, parkeerplaats t.o. café Te Pas
Varsseveld: 8.50 uur Silvolde, RK kerk

Pelgrims dienen minimaal vijf minuten vóór de aangegeven vertrektijd aanwezig te zijn.

Fietsbedevaart

Op dezelfde dag wordt ook een fietsbedevaart gemaakt. Dee tocht start om 6.45 uur op het Kerkplein in Gendringen. In Kevelaer wordt tot en met de kruisweg aangesloten bij de buspelgrims. De fietspelgrims vertrekken rond 16.00 uur uit Kevelaer. De afsluiting is onderweg bij een Mariakapel. Kosten fietsbedevaart: € 7,50. Opgave bij Esther Oude Elberink telefoonnummer: 06-15578171 of per mail: oude_elberink@hotmail.com

Persbericht

23 juli, dag van de pelgrim, speciale viering Jacobsdag in de Martinuskerk, Gaanderen.

Op 23 juli organiseert het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, regio Arnhem-Nijmegen samen met de Augustinus-Martinus geloofsgemeenschap in Gaanderen de viering van de naamdag van apostel Jacobus, de dag van de pelgrim. Wat deze viering zo bijzonder maakt is dat naast de traditionele pelgrimsdienst er een lezing over spiritualiteit van het pelgrimeren door broeder Thomas Quartier op het programma staat. Bij de voorbereiding van de dag is veel aandacht gegeven aan de diversiteit in geloof en spiritualiteit van de hedendaagse pelgrim. Beide onderdelen van de dag zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Wat onderscheidt een pelgrim van een wandelaar, wat drijft hem/haar? Wat doet iemand besluiten om de deur achter zich dicht te trekken en met 10 kg zorgvuldig geselecteerde bagage op zijn rug onderweg te gaan op een onbekend pelgrimspad van 1, 2 of 3 maanden naar Santiago de Compostella? Belangrijke/ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, zoals een scheiding, een sterfgeval of een een burn-out kunnen aan de basis staan van zo’n beslissing. Vaak ook gaan mensen op pad bij de afsluiting van een bepaalde fase in hun leven, zoals bijvoorbeeld bij pensionering of als de kinderen het huis uit zijn. In alle gevallen is er de behoefte om een tijdje los te komen van de dagelijkse gedachtepatronen en activiteiten om rust en ruimte te creëren voor nieuwe inspiratie en gedachten.

In een bont, internationaal gezelschap van mensen met een open mind en luisterend oor, trekken de pelgrims van herberg naar herberg. Soms samen, soms eenzaam en alleen. Soms met een prachtig uitzicht, soms in de bergen met amper zicht door de mist. Soms heel heet, soms koud. En dan, als de etappes zich aaneen rijgen en het besef van tijd is verdwenen kan het volmaakte moment zich voordoen en wordt er Inspiratie en/of geestelijke rust gevonden. Het zijn deze spirituele momenten die er mede voor zorgen dat het leven van de pelgrim voor de camino er anders uitziet als er na. Lees meer…

 


 

Mededeling van het parochiebestuur en pastoraal team van Parochie Maria Laetitia

Geachte parochianen,
Het bestuur en het pastorale team van parochie Maria Laetitia zijn blij u mede te kunnen delen dat kardinaal Eijk, per 1 juli a.s. als pastoor voor onze parochie heeft benoemd:

Drs. Hans Pauw

Pastoor Pauw zal de taak als pastoor op zich nemen voor 50% van zijn tijd. Daarnaast blijft hij voor 50% in zijn functie als vicaris van ons bisdom voor het vicariaat Arnhem en het taakveld catechese, Jeugd en jongeren.

Pastoor Pauw is 48 jaar en woont al twee jaar in onze parochie in een huis op de Huet (Doetinchem) van waaruit hij zijn werkzaamheden voor onze parochie en ons bisdom zal verrichten.

Parochiebestuur en pastoraal team kennen pastoor Pauw reeds enkele jaren als vicaris en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Graag heten we hem als nieuwe pastoor welkom in ons midden en wensen we hem veel geluk en Gods zegen toe.

Parochiebestuur en pastoraal team
van Parochie Maria Laetitia


Groots afscheid voor pastoor Peter Ambting

Doetinchem – Peter Ambting, pastoor van de parochie Maria Laetitia in Doetinchem en Oude IJsselstreek, emigreert deze zomer naar Wisconsin (VS). Hij trekt daar in bij het klooster van de Norbertijnen. Op zondag 2 juli neemt hij tijdens een eucharistieviering afscheid van de parochie. Een gelegenheidskoor van circa 300 personen zal deze viering opluisteren.

Als belangrijkste reden om intrek te nemen bij de Norbertijnen noemt Peter Ambting het gemeenschapsleven. Bij de Norbertijnen komt hij terecht in een relatief jonge gemeenschap die het kloosterleven combineert met missionair werk.

Tijdens zijn tijd als priesterstudent werd Peter Ambting al aangetrokken tot de Verenigde Staten. Hij deed tijdens zijn afstuderen onderzoek naar kleine kerkgemeenschappen in Indianapolis. Ook was hij tijdens vakanties regelmatig te vinden in de ‘United States’.

Na zijn priesterwijding in 2008 werd Peter Ambting in 2010 pastoor in de Achterhoekse parochie Maria Laurentius. Na ook een aanstelling in De Verrijzenis Parochie in 2014 ontstond onder zijn leiding vorig jaar de fusieparochie Maria Laetitia.

In zijn zeven jaar als pastoor heeft de parochie Peter Ambting leren kennen als een betrokken priester, voor jong en oud. Wij zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht.

De eucharistieviering vindt plaats op zondag 2 juli om 10:30 uur in de kerk OLV Tenhemelopneming aan de Prins Hendriklaan 36 in Doetinchem. Aansluitend vindt de receptie plaats op het Ludger College aan de Holterweg 121 in Doetinchem. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.


Reis Griekenland

Van 23 tot 30 april gingen veertig mensen vanuit Parochie Maria Laetitia op reis door Griekenland in het voetspoor van de apostel Paulus. Belangrijke plaatsen waar Paulus preekte – en die ook in de bijbel terug te vinden zijn – zoals Thessaloniki, Veria, Korinthe en Athene werden aangedaan.

Als dagopening en als lezingen tijdens eucharistievieringen klonken teksten van of over de apostel Paulus. Naast een nadere kennismaking met deze apostel was de reis ook een verdieping in de Griekse en Romeinse oudheid – tegen welke achtergrond Paulus het geloof verkondigde – en het orthodoxe christendom, dat in Griekenland heersend is

Een goede sfeer in de groep en een gevarieerd programma maakten het tot een onvergetelijke reis.

 


 

Mariahulde

Na de feestelijke opening van ons nieuwe dorpscentrum en de hierbij horende mooie oecumenische viering nu aandacht voor de Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld.

Open onderstaande uitnodiging en wees erbij. U bent allen van harte uitgenodigd.
Uitnodiging Mariahulde

Silvolde, zondag 23 april 2017:

communicantjes Eerste H. Communie maken – nog voor de officiële opening – gebruik van het nieuwe podium bij de Mauritiuskerk.


Een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2017

Zie PDF voor de volledige tekst


Vertrek pastoor Peter Ambting

Mededeling van parochiebestuur en pastoraal team van Parochie Maria Laetitia. In de afgelopen weken is bekend geworden dat pastoor Peter Ambting onze parochie zal verlaten. Met ingang van 28 augustus zal hij intreden in Saint Norbert Abbey in De Pere in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten.

De belangrijkste drijfveer voor deze keuze is dat hij wil leven in gemeenschap met anderen. De keuze voor de Norbertijnen maakt hij omdat binnen deze orde abdijleven wordt gecombineerd met missionair werk buiten de abdij. Ambting sluit het niet uit dat hij in de toekomst weer in een parochie zal werken, maar dan vanuit de abdijgemeenschap.

Tot eind juni zal pastoor Ambting werkzaam zijn in onze parochie en op 2 juli zal hij in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem afscheid nemen. Aansluitend aan de viering is er een receptie waarbij iedereen in de gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Parochiebestuur en pastoraal team wensen pastoor Ambting veel geluk en zegen voor zijn leven als religieus en in zijn nieuwe woon- en werkomgeving.

Ook kardinaal Eijk en de bisdomstaf laten weten pastoor Ambting hartelijk te danken voor zijn jarenlange inzet in het aartsbisdom Utrecht en voor het vele door hem verzette werk in de parochies waarin hij heeft gefunctioneerd, eerst als parochievicaris en daarna pastoor. Zij wensen hem van harte Gods rijkste zegen in de nieuwe fase van zijn leven.

Het aartsbisdom Utrecht beraadt zich de komende tijd op de door dit vertrek ontstane vacature.

Persoonlijke brief Peter Ambting


Beleef een diep geloof en bezoek regelmatig het huis Gods

Woensdag 15 maart 2017 was de eerste eucharistieviering als start van de noveen voor een spoedige zaligverklaring de dienares Gods, Dora Visser. Elke 3e woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Gendringen.

De overwegingen die tijdens de noveen centraalstaan zijn:

1. 15 maart 2017 – Het H. doopsel
2. 19 april 2017 – De H. Eucharistie en de H. Communie
3. 21 juni 2017 – De biecht
4. 19 juli 2017 – De rozenkrans
5. 16 augustus – De Maria vereringen
6. 20 september 2017 – Waarom heeft God ons het leven gegeven
7. 18 oktober 2017 – Vergevingsgezind/ naastenliefde
8. Oecumenisch
9. 15 november 2017 – Veel bidden dan groeit ons geloof in …..

Meer informatie over het leven en het proces van zaligverklaring van Theodora Visser is hier te lezen.

www.doravisser.com


UITBREIDING DEVOTIE VOOR ZALIGVERKLARING DOROTHEA VISSER

Het bestuur van de St. Vrienden van Dora Visser vergadert al sinds 1990 zeer regelmatig met als taak al datgene te doen wat nodig is om de zaligverklaring van Dora Visser te bevorderen. Het overgrote deel van die werkzaamheden is afgewerkt en alle informatie is naar Rome verzonden om tot afronding en zaligverklaring te komen. Wij moeten er rekening mee houden dat zo’n belangrijk en groot proces veel tijd vergt. Maar de voortekenen op een goede afloop zijn positief.

In Olburgen waar Dora begraven ligt wordt al jaren een noveen gehouden, om middels gebed, voor ondersteuning van het proces tot zaligverklaring. Dit blijft ongewijzigd op de 1e vrijdag van de maand Zoals u in ons nieuw parochieblad de Vreugdebode hebt kunnen lezen willen wij nu ook in onze geloofsgemeenschap Martinus te Gendringen deze noveen gaan houden want door veel aandacht en veel bidden zal het proces niet alleen sneller gaan maar zal ook de uitkomst positief beïnvloed worden.

Stichting en alle andere betrokkenen in parochie en bisdom waarderen het, en weten zich gesteund, wanneer veel parochianen aan de vieringen van deze noveen deelnemen. Het is niet mogelijk om ieder persoonlijk uit te nodigen daarom de vraag komt allen zoveel mogelijk als blijk van grote dank aan onze Lieve Heer voor het grote geschenk Dienares Gods Dorothea Visser, zij is in Gendringen geboren, in onze kerk gedoopt en heeft in ons dorp gewoond en geleefd.
Kerk zijn doen wij samen, met zijn allen. Daarom kom niet alleen maar breng iemand mee, een huisgenoot een vriend(in) of kennis.

De noveen vieringen 2017 worden gehouden op elke 3e woensdag van de maand ’s avonds om 19.00 uur in de H. Martinus kerk in Gendringen.

De data zijn; 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli,
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november. Dus even noteren!

De tekst van deze noveen intentie, is geschreven door hulpbisschop Mgr. Th.C.M. Hoogenboom en luidt: “Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven”.
Tijdens de 1e viering is op woensdag 15 maart en gaat het kerkkoor het nieuwe DORA LIED zingen.

Wij ontmoeten u graag,
Ben Oude Elberink


Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.

De brief is vandaag verspreid in de media en gepubliceerd op de website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bisschoppen willen in dit schrijven enkele gedachten meegeven die voor een verantwoorde omgang met het stemrecht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katholieke bronnen en citeren onder anderen paus Franciscus, die over het kiezen tussen verschillende partijen heeft gezegd: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bisschoppen van fundamenteel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het algemeen welzijn. De bisschoppen noemen daarbij belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal denken: “Staan zij voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijk levenseinde, ondersteunen zij gezinsvorming, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de opvang van migranten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluchtelingen op te nemen. Welke andere initiatieven staan partijen voor om de solidariteit met de lijdenden van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de godsdienstvrijheid, armoedebestrijding, toegang tot goed onderwijs, kwaliteit van de zorg, correcte omgang met dieren, veiligheid, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bisschoppen, die zich daarmee uitspreken tegen een mentaliteit van ieder voor zich en eigenbelang. Ze roepen daarentegen op tot zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding. “Door het uitbrengen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn”, schrijven de bisschoppen.

De volledige tekst van de brief vindt u hier.


Vastenactieproject 2017 “Lumen Valley Togo”

Onze Parochie Maria Laetitia steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je.

Het project wordt mede opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is als arts werkzaam in Togo.

Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze parochie.
Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien u dit project wil steunen lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Ik kan u het van harte aanbevelen en weet dat de gelden goed terecht komen.
Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld

In de viering van 12 maart 2017, de 2e zondag van de 40-dagentijd zal Jouke mee assisteren in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en zal hij het project nader toelichten.
Voor meer informatie raadpleeg: lumenvalley.org

Diaken Jan van Heugten


Vastenbrief kardinaal Eijk

Met Aswoensdag beginnen de 40 dagen als voorbereiding op Pasen. In zijn Vastenbrief gaat kardinaal Eijk in op de “gunstige tijd”.

De volledige tekst leest u hier.


Theo Tomesen Ridder in de orde van Sint Sylvester

Theo Tomesen kreeg op 2 februari in de Paskerk in Doetinchem uit handen van kardinaal Eijk een pauselijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats na de Eucharistieviering die het officiële startmoment vormde van de nieuwe gefuseerde parochie Maria Laetitia. Tomesen kreeg de hoge onderscheiding Ridder in de orde van Sint Sylvester voor zijn enorme staat van dienst in het kerkelijk en (katholiek) maatschappelijk vrijwilligerswerk. Zo vervulde hij bij de groeiende samenwerking van parochies in de regio Zuidwest Twente vanaf 2001 een voortrekkersrol en was hij penningmeester. Op diocesaan niveau is Theo Tomesen sinds 2008 Diocesaan Financieel Adviseur (DIFA).Samengaan PCI

In vervolg op het samengaan van de Parochies De Verrijzenis en HH Maria en Laurentius, heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk met terugwerkende van 1-1-2017 DE Parochiële Caritasinstellingen HH Maria en Laurentius en de Parochiële Caritasinstelling De Verrijzenis samengevoegd tot één nieuwe Parochiële Caritasinstelling Maria Laetitia. Het volledige decreet leest u in de bijlage. Samenvoegingsdecreet PCI Maria-Laetitia


Eucharistieviering bij de start van Parochie Maria Laetitia

Het samengaan van De Verrijzenis Parochie en Parochie HH Maria & Laurentius vieren we in een plechtige Eucharistieviering op donderdag 2 februari 2017 om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw kerk te Doetinchem. Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal samen met de leden van het pastorale team voorgaan. Koorleden van uit de gehele nieuwe parochie zullen de zang ondersteunen.

De kerk viert, op de veertigste dag van kerstmis, de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). We herdenken hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, aan God wordt opgedragen. Maria uit haar dankbaarheid voor het nieuwe leven. Wij vieren deze dag ook dankbaarheid, dat we als nieuwe parochie samen verdergaan. Maria is onze tochtgenoot en wil ons vol vreugde richting wijzen naar een leven in het spoor van haar Kind, Jezus Christus.

Aansluitend aan de viering is er koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting.
Hartelijk welkom aan u allen om dit bijzondere moment mee te vieren.

Het Pastorale team


Decreet tot oprichting van R.K. Parochie Maria Laetitia

Op 19 december 2016 heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven dat per 1-1-2017 de Parochies De Verrijzenis en HH. Maria en Laurentius samen worden gevoegd tot één nieuwe parochie: R.K. parochie Maria Laetitia. De volledige tekst leest u hier: decreet tot oprichting Parochie Maria Laetitia 1-1-2017

 • Zoeken

 • Jaar/maand kalender

  juli 2018
  M D W D V Z Z
  « sep    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Agenda

  Er zijn momenteel geen toekomstige events.