NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H.MAURITIUS PALMZONDAG

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H.MAURITIUS PALMZONDAG
NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING VOOR DE GEBEDSDIENST OP PALMZONDAG
28 MAART OM 10:00 UUR MAURITIUSKERK SILVOLDE


De viering is via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat “Op weg naar Pasen” mensen de gelegenheid krijgen de vieringen van de Goede week vanaf Palmzondag zelf bij te wonen heeft de locatieraad besloten het maximaal toegestane aantal van 30 personen- na aanmelding -toe te laten bij deze vieringen in de kerk zelf. Aanmelden bij Joop Kraan tel.: 0315-325478
Denk aan een mondkapje!


THEMA: HIJ WAS MAAR DE MAN OP EEN EZEL

In deze gebedsdienst staan we stil bij Jezus als een eenvoudige en nederige man, die het moest opnemen tegen de elite in tijden van de Romeinse overheersing.
We horen hoe hij het uiteindelijk moest bekopen met zijn kruisdood.
De kern van de dienst bestaat uit delen van het passieverhaal. Voor dat we daar aan toekomen is er eerst aandacht voor de palmwijding.

Palmwijding
De palmtak kan in allerlei situaties als symbool dienen. De palmtak verwijst naar de hoop die ons kracht geeft in moeilijke tijden, de wuivende palmtak symboliseert de liefde voor de anderen en de vreugde die in ons is.
In de dienst zijn palmtakken een herinnering aan Jezus van Nazareth, de Koning van de dienstbaarheid. Zo’n takje in de hand nemen, het een plaats in huis geven is een teken dat je kiest voor zijn manier van leven. Zijn weg om een goed mens te zijn is ook onze weg.

Het passieverhaal

We horen hoe de hoofdrolspelers als Judas, Kajafas, Pilatus en het Joodse volk Jezus hebben verraden, vernedert, gemarteld, en ter dood brachten.
In de dienst werken we uit wie deze hoofdrolspelers waren en wat hun rol in Jezus kruisdood was.

Judas
Judas was een van de twaalf apostelen van Jezus ofwel hij was zijn gezant.
Judas behoorde tot de intimi, tot de uitverkoren twaalf van Jezus. Wat heeft hem bezield om Jezus te verraden en uit te leveren aan de hoge priester Kajafas.
De beloning hiervoor was 30 zilverstukken van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, die Jezus als een oproerkraaier beschouwde.
Wat bezield een mens een mens die zijn medemens, vriend of niet verraadt?
Dat horen we in de dienst.

Pilatus
Hij wordt wel beschreven als een Romeinse corrupte stadhouder die heerste over Judea met Jeruzalem als hoofdplaats. Hij was vooral intolerant tegenover de Joodse godsdienst. Hij gaf uiteindelijk het bevel om Jezus te kruisigen.
Pilatus was in zekere zin bang voor Jezus. Hij vindt geen schuld in hem, maar buiten schreeuwt het opgejutte volk: “Aan het kruis met Hem”. Pilatus gedraagt zich op een zeer laffe manier door te buigen voor de massa. Hij levert Jezus, zoon van de waarheid, over aan de beul. Dictators als Pilatus zijn van alle tijden. Kijken we bijvoorbeeld naar Syrie, waar de dictator Assad heerst en verantwoordelijk is voor tienduizenden doden, en de wereld alleen maar toekijkt.

Simon van Cyrene
Hij was van Joodse afkomst en kwam uit Cyrene, een Griekse stad, die nu in Libië ligt. Volgens de wetten uit die tijd kon de bezettingsmacht een argeloze voorbijganger opdracht geven om in dit geval het kruis van Jezus te helpen dragen. Ineens kwam de vraag: “Wil je een arme donder in zijn laatste uur helpen of niet.
Als je rug recht houdt, geef je altijd een antwoord. Als je een ander helpt bij het dragen van een kruis, zoals Simon van Cyrene dat deed, kun je misschien wel de scherpe kant van het hout voelen snijden in je schouder. Maar toch is de last licht omdat je in je hart zo gelukkig bent.

Jezus
Hij ziet het allemaal aankomen. Hij voelt de vijandigheid en beseft dat het slecht zal aflopen. Hij bidt in de Hof van Olijven: “ Abba, vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt”.
Uiteindelijk stierf hij moederziel alleen met op afstand Maria Magdalena, Maria de moeder van God, Jacobus en Zebedeus met de woorden: “ het is volbracht”.
Een van de medegekruisigden riep uit: Waarlijk, deze mens is God zoon.
Hier zien we dat Jezus zijn leven gaf als symbool van Gods liefde voor de mensen voor altijd. Juist in deze moeilijke tijd van corona is Hij voor ons een bron van hoop en bemoediging.

Aansteken kaarsen op de Menorah
Het aansteken van de zeven kaarsen van de Menorah laten we in de dienst zien aan de hand van een schilderij van de priester schilder Sieger Köder (1925-2015): “Het avondmaal”. Dit is ook een onderdeel van het passieverhaal.
Het zijn zeven personages van deze tijd. We staan in de viering stil bij iedereen afzonderlijk en geven deze een betekenis in deze tijd.

Samenvatting
Geïnspireerd door gebed en zang, hopen we in deze dienst de kracht te krijgen om in actie te komen voor een betere wereld.

Onze streamingsdiensten zijn ook voorzien van teksten, die men kan meelezen.
Laat u bemoedigen door deze mooie kerkdienst.

ROOSTER KERKDIENST ACTIVITEITEN
Goede Vrijdag 2 april : 19:00 uur Gebedsdienst
Pasen- Zondag 4 april : 10:00 uur liturgische viering