NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS PASEN

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS PASEN

THEMA: CIRKEL VAN HET LEVEN

Na de nieuwsbrieven bij Palmzondag en Goede Vrijdag nu de derde brief: PASEN. Ook nu komen we in gedachten samen om steun en troost te ervaren en hoop te vinden.
We hebben vertrouwen in God. Hij die zegt: “Ik zal er zijn”.
We willen samen vieren met de teksten uit de voorbereide viering.

Welkom
Welkom in deze viering, waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus gedenken. Wij zijn verbonden In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Pasen,
dit is de dag van de nieuwe schepping, van de nieuwe vrijheid, van het nieuwe leven: Jezus is als de Verrezene in ons midden.
Paasmorgen
Ieder van ons kent het verhaal van Pasen. Alle evangelisten vertellen het
en ze geven ons de kans het ons voor te stellen.
Jezus is dood en begraven in een graf dat ons vreemd is. Geen plek in de aarde zoals hier in Silvolde maar een nis in de rotsen afgedicht met een grafsteen. Die steen kan weg zodat het lichaam van de overledene verzorgd kan worden. Dat is wat Maria Magdalena wil.
Het is nog donker. Ze is vroeg opgestaan, heeft niet de rust om te slapen na die afschuwelijke gebeurtenissen drie dagen geleden. Zij had haar Heer lief. Zij hééft haar Heer lief. Zij wil naar hem toe, Hem verzorgen en bij Hem zijn. En dan ziet ze de steen weggerold. Zij denkt niet meteen aan grafschennis, weet alleen dat Jezus niet meer in het graf ligt maar hoopt dat zijn leerlingen weten in welk graf Hij nu ligt.
Het zal je dierbare zijn, dan raak je de kluts kwijt, weet je je geen raad.
Maar Petrus houdt zijn hoofd koel. Hij ziet in het lege graf alleen
de zwachtels en de hoofddoek, mooi opgerold. Ook de anderen zien en zij vertrouwen hun ogen en hun verstand: Hun Heer ligt niet ergens anders. Hij is opgestaan en heeft zijn graf verlaten. En zij geloven. Zij geloven Zijn ooit gegeven woord, dat Hij uit de dood zou verrijzen, zijn woord van liefde, geloof en vertrouwen.

Gebed
Liefdevolle God,
wij bidden om het Licht van Pasen:
Licht van Christus voor heel de wereld,
Licht van Christus voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.
Om het Licht van Christus, bidden wij,
overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten
en zo de schepping Gods doen wankelen.
Om het Licht van de Messias, de nieuwe Mens, bidden wij,
dat Hij zich ontfermt over ieder van ons. Amen.

Eerste lezing
Ooit was de aarde pril en ongerept maar ook woest en onherbergzaam,
een land van alleen maar mogelijkheden.
Toen sprak God – zo staat geschreven –
‘Ga, bewerk en vorm de aarde, maak haar vruchtbaar, tot een land om in te wonen. En Hij gaf de mensen handen om dat werk in daden om te zetten,
ogen om te overzien en voeten om op weg te gaan naar de toekomst.
Hij vertrouwde aan mensen de dieren van het veld toe,
de groene gewassen en de wijde wateren.
Hij schonk hun de vlakten en de bergen,
de hoogten en de diepten van de aarde met alle schatten daarin verborgen.
En Hij sprak: Maak deze aarde tot een mensenwereld waar het goed is om te wonen. En zij gingen aan het werk, mensen die óóit voor ons leefden,
in tijden lang geleden of gisteren nog.

We lezen uit het evangelie van Johannes 20,1-9
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde. Want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

We maken een kruisteken met het gewijde water en steken licht aan als we in de geloofsbelijdenis op zijn Paasbest woorden geven aan ons geloof
Ik geloof in God,
niet zichtbaar, niet tastbaar maar toch aanwezig in elke mens.
Ik geloof in Jezus,
omdat Hij hoopvolle woorden sprak maar ook
omdat Hij door lijden, dood en verrijzenis heen Weg, Waarheid en Leven is.
Ik geloof in de Geest,
bron van hoop en toekomst voor elke mens,
die met ons op weg gaat naar een hoopvolle toekomst
ook voorbij de moeilijke momenten van het leven.
Ik geloof in de verrijzenis van de mens.
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Wij bidden:
God,
het is stil op straat, een kwaad virus waart als een spook rond over uw wereld en wij weten niet hoe en wat en hoelang.
Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus, die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw!

Goede God, Uw liefde is sterker dan de dood. Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is, opent U voor ons nieuwe wegen.

Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven voor mensen die vrezen ziek te worden voor mensen die ziek zijn
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God, wees nabij. Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden.

Moge het zo Pasen zijn en blijven, vandaag en altijd. Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons gaf

Onze Vader
Bidden wij in onszelf

Vredewens
“Shalom Adonai”
Met die woorden begroette Jezus de mensen die Hij ontmoette.
Ik wens je de vrede die van God komt, zijn woorden van liefde, geloof en vertrouwen.
Met die woorden deelt Jezus zijn Vader-God met ons. Wij mogen die woorden doorgeven aan elkaar met de bede:
Beziel ons, goede God, met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God, dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge de vrede van Pasen altijd met ons zijn.

Gebed onder het teken van het kruis
Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer,
dat U mij roept om verbonden te zijn met U en met mijn medemensen.
Pasen is liefde, door dik en dun, van U voor ons én omgekeerd.
Pasen doet een bron van hoop ontspringen
en geeft aan het kruis van mensen een hart, uw hart, God,
dat overloopt van liefde en tederheid.
Laat mij zelf zo’n paasmens worden
en aan de medemensen nieuwe hoop geven in uw Naam,
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
ZALIG PASEN


ROOSTER NIEUWSBRIEVEN

Zondag 3 mei : Nieuwsbrief
Volg ons ook op de website www. Marialaetitiaparochie.nl/locatie Silvolde en op facebook: Mauritius geloofsgemeenschap. Uw reacties op deze brief zijn altijd welkom. Mail deze naar: mauritiuskerk@gmail.com.