Martinuskerk Etten in de steigers

Martinuskerk Etten in de steigers

Vanaf maart a.s. komt onze kerk in de steigers te staan. We starten dan met de restauratie.

Het behoorlijke achterstallige onderhoud heeft het toenmalig kerkbestuur en later de locatieraad in beweging gebracht om actief te werken aan herstel van het kerkgebouw. Om dit restauratieproject te kunnen blijven overzien, zowel in omvang als financieel (afhankelijk van subsidie), is destijds besloten om dit gefaseerd aan te pakken. De Stichting Restauratiefonds H. Martinuskerk heeft hiervoor expliciet middelen geworven om restauratie mede mogelijk te maken. Vanaf ca. 2000 is de locatieraad actief geweest om hiervoor subsidie te verkrijgen. Deze subsidieaanvraag is elk jaar opnieuw ingediend en in 2011 is subsidie verstrekt voor de eerste fase.  

In de jaren 2011-2012 is de dakrenovatie uitgevoerd (eerste fase). De restauratie bestond uit het verwijderen van de asbesthoudende dakleien, dakconstructie houtrot delen vernieuwen en het aanbrengen van natuursteen dakleien. Dit werd voor 65% gesubsidieerd door de provincie Gelderland. De totale kosten bedroegen ca. € 1 mln. De hiervoor benodigde eigen middelen werden door reserveringen en extra donaties door de geloofsgemeenschap opgebracht. 

Nadat de eerste fase gereed was, zijn wij in 2013 gestart met de aanvraag ten behoeve van de tweede fase. Hiervoor is nu door de Provincie subsidie verleend. Deze restauratie fase omvat in hoofdonderdelen de restauratie van de glas-in-lood ramen met bijbehorend voeg- en metselwerk, overig herstel voeg- en metselwerk o.a. zijde kerktoren en veiligheidswerken in de kerktoren. Door Architect Boerman Kreek Architecten zijn deze uit te voeren werkzaamheden in een bestek en begroting uitgewerkt. Voorafgaand aan de aanvraag voor de provinciale subsidie zijn deze noodzakelijke restauratiewerkzaamheden op locatie met vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland doorgesproken en gedetailleerd afgestemd.  

Alle glas-in-lood ramen van het middenschip en de zijbeuken evenals de achtergevel (torenzijde) zullen worden aangepakt. De ramen worden hierbij in zijn geheel uit de gevels gehaald. Het glaswerk wordt in het atelier van de glazenier opnieuw in het lood gezet. De door erosie en roest aangetaste T-ijzers worden door de aannemer vervangen door nieuwe roestvrije stalen T-ijzers. Hetgeen een behoorlijke klus betekent van uithakken en herstellen van het metselwerk. 

De balklagen en de verdiepingsvloeren worden grotendeels vernieuwd. Deze zijn in de loop van de tijd door vocht aangetast. Daarom is het nodig dat het voegwerk van de gehele torengevel grondig wordt gecontroleerd en zo nodig hersteld. De restauratiekosten bedragen ruim € 4 ton. De financiering komt uit reserveringen, subsidie Provincie (60%) en van de Stichting Restauratiefonds. 

Zowel voor herstel van het glas-in-lood als voor het herstel van de gevel is het nodig dat het kerkorgel deels wordt ontmanteld. De orgelpijpen worden tijdelijk weggehaald en later weer teruggeplaatst. Dan ook zal het orgel een onderhoudsbeurt krijgen. De aannemer zal zowel in de kerk als daarbuiten steigers plaatsen. Dit zal zo worden gedaan dat er minimale hinder zal zijn.  

In november 2020 hopen we de restauratie te kunnen afronden. 

Locatieraad H. Martinus Etten