Nieuwsbrief Palmzondag H. Mauritus Silvolde

Nieuwsbrief Palmzondag H. Mauritus Silvolde

THEMA: AAN TAFEL MET GOD

Dit is een lange brief van bezinning en gebed, lees hem in zij geheel. wij wensen u veel inspiratie toe.

Inleiding
in de bijsluiter van de Vreugdebode hebben wij u erover geïnformeerd dat in verband met de Coronacrisis alle gebedsvieringen tot nader orde komen te vervallen. Deze crisis zet de hele wereld op zijn kop en treft ieder van ons en heel speciaal de kwetsbare ouderen en allen die in een verpleeghuis wonen. Deze situatie maakt gevoelens in ons los van angst, onzekerheid en verdriet. In onze vieringen vonden we in onze bronnen en het samenzijn dikwijls troost, bemoediging en de kracht om ons levenspad te vervolgen.
In ons hart komen we samen door de kern van de gedachten en gebeden uit de voorbereide viering in deze Nieuwsbrief weer te geven. Zo blijven we verbonden met elkaar in Jezus’ naam. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze brief.

Welkom
Palmzondag is een belangrijke halte op weg naar Pasen en het begin van de Goede Week.
We vieren de glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem en herdenken zijn lijden in het lezen van het lijdensverhaal.
In deze brief denke we na over jezus lijden; helaas kunnen we niet samen aan tafel. Op deze manier willen we met hem meetrekken tot het einde toe.
Welkom in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest, Amen

Openingsgebed
God onze Vader, in verbondenheid met u zijn wij even stil om ons uw intocht op Palmzondag te herinneren. Wij denken aan ieder die vanuit een hosanna-op-het-leven nu de zorg en pijn voelt van de crisis die ons overkomt.
Wij danken u voor uw Zoon, die op aarde is gekomen en ons heeft laten zien wat goed is en dat elk mens op deze aarde telt. Moge uw Zoon ons voorbeeld en onze kracht zijn. Amen.

Lezing: Jezus komt in Jeruzalem.
In de tijd van Jezus was Pasen, zoals nu nog bij de joden een groot feest. Het was het feest van de bevrijding uit Egypte van 400 jaar slavernij. Uit het hele land trok men naar Jeruzalem. Palmzondag is de eerste dag van de Goede week. Het is een bijzondere dag omdat deze hij in het teken staat van vreugde en verdriet. Op zondag juicht een grote menigte: Hosanna en binnen een week roepen velen: Kruisig hem. Wij als christenen herdenken en vieren met Palmzondag dat Jezus in het Jeruzalem van 2000 jaar geleden als koning van de joden onder gejuich van het Hosanna, feestelijk werd binnengehaald. We lezen in het evangelie van Lucas 19: 29-41, dat Jezus op een ezel zat. Dat klinkt toch eigenaardig dat een koning op een ezel wordt binnengehaald. Een ezel is het lastdier van de armen. Maar bij deze intocht op een ezel, symboliseert de eenvoud, de nederigheid en zachtmoedigheid van Jezus.
Met deze intocht is een lang gekoesterde droom in vervulling gegaan. De vervulling van een belofte aan de wereld voor vrede en gerechtigheid aan alle mensen.

Het Laatste Avondmaal
De handelingen die Jezus aan de vooravond van zijn lijden verricht tijden het Laatste Avondmaal zijn voor ons christenen van grote betekenis. Hij nam de beker en sprak: drink uit deze beker, het is mijn bloed, daarna nam hij het brood met de woorden: Dit brood dat ik nu breek, is mijn lichaam, blijf dit doen tot mij gedachtenis. Zoals ik jullie van het brood geef, zo zal ik ook mijn lichaam geven. Hij bracht met zijn dood een offer voor de hele mensheid.
In de komende weken zullen heel wat dokters en zusters zich volledig moeten inzetten in het ziekenhuis, de ambulance en de thuiszorg. Jezus kan hierbij tot een voorbeeld en steun zijn.
Wat deze woorden: het brood breken en drinken uit deze beker, in het nu betekenen, staat op de afbeelding boven het artikel.

Het avondmaal van de zondaars, schilderij van Sieger Köder
Het Laatste Avondmaal is een fragment uit de Bijbel dat door vele kunstenaars bewonderd en afgebeeld is. Een van de beroemdste fresco’s is dat van Da Vinci uit de 15e eeuw.
De afbeelding van het breken van het brood en drinken uit deze beker hierboven, is geschilderd door de Duitse, katholieke priester-kunstenaar Sieger Kðder.
We zien hier drie vrouwen en vier mannen. Zeven personen: het Bijbelse getal voor het volmaakte. Waar kijken ze naar? Van een persoon zien we alleen de handen. Een hand wijst naar de beker en in de andere ligt een stuk brood.
We staan stil bij de personages en vragen ons af of dit de mensen zijn met wie Jezus vandaag aan tafel zou zitten? Het zijn mensen uit de elite, zoals de nobele vrouw, tweede van rechts en een joodse rabbijn, helemaal links. Maar we zien ook een aantal mensen voor wie Jezus zich altijd sterk maakt. We zien de Afrikaan uit de derde wereld, de eerste van rechts, een prostituee en een blinde vrouw, tweede en derde van links.

Gebed
God, aan uw tafel zitten mensen in nood die naar u verlangen. Ook in onze dagen zijn er ontelbaren die in hun moeilijkheden uw hulp nodig hebben. Wij bidden om kracht en troost voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen.
Wij bidden om moed en energie voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen.
Wij vragen U, God, ons mensen troost en moed te geven zodat wij samen de kracht vinden deze crisis te doorstaan en vandaag en altijd te gaan op uw wegen van geloof en vertrouwen. Amen.

Passieverhaal
Dit verhaal gaat over het lijden en dood tot aan het kruis van Jezus.
Het gehele passieverhaal, dat wij u vooral in deze tijd aanraden te lezen, staat in de bijbel bij Matteüs 26.14 – 27.66. U kunt ook het ook vinden via Google.
In de viering wilden wij de rol van Judas, Pilatus, Kajafas, Simon van Cyrene in het passieverhaal toelichten en stilstaan bij de vraag, wat zij ons vandaag nog te zeggen hebben. In deze brief beperken we ons tot de dramatische rol van Jezus.

Jezus
Hij ziet het allemaal aankomen. Hij voelt de vijandigheid groeien, want stuk voor stuk vallen zijn medestanders af:
– de menigte die Hosanna roept en een week later: “Aan het kruis met Hem”,
– Judas die Jezus in zijn twijfel over zijn koninklijke weg, verraadt,
– de leerlingen die in slaap vallen en uiteindelijk weglopen uit de Hof van           Olijven,
– Petrus die zichzelf wil redden en tot driemaal toe ontkent dat hij Jezus kent.       Als de haan drie keer kraait, is hij zich bewust van zijn verraad.
Uiteindelijk is Jezus moederziel alleen aan het kruis met in de verte nog een handvol vrouwen die hem trouw blijven.
De kruisdood wordt gezien als laatste getuigenis van Jezus. Deze is overtuigender dan welk woord en welk teken: “Zoveel heeft God van de wereld gehouden dat hij zijn eniggeboren zoon heeft weggeschonken en ons nieuw leven heeft gegeven.”
De liefde van God zal de mensen nooit in de steek laten. In deze tijd van crisis kan hij ons de kracht geven om onze angsten te overwinnen, de moed niet op te geven en ons er doorheen te slaan.

Gebed: Heer ontferm U
Heer ontferm U over de mensen die ernstig ziek en eenzaam zijn.
Heer ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen in de verpleging.
Heer ontferm U over onze angst om onze dierbaren en onszelf.
Geef ons de moed en de rust dat dit leven in uw hand is, dat we geborgen zijn in U.
Amen.

Onze vader
Wij bidden het Onze Vader voor ons zelf in stilte.

Slot
De locatieraad wenst u allen de vrede van God, dat Hij u de kracht mag geven om niet op te geven en de hoop te verspreiden in deze donker tijden.
Wij weten ons verbonden in Jezus naam met u.
In de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest, Amen.

ROOSTER NIEUWSBRIEVEN
Hieronder treft het Rooster aan van de Nieuwsbrieven t/m april
Goede Vrijdag 10 april : Nieuwsbrief: Kracht naar Kruis
Zondag 12 april : Nieuwsbrief: Cirkel van het leven

Volg ons ook op de website www.maria-laetitia.nl en op Facebook: Mauritius geloofsgemeenschap. Uw reacties op deze brief zijn altijd welkom. Mail deze naar: mauritiuskerk@gmail.com.