Aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Broeders en zusters,

Vandaag heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld, naar aanleiding

van versoepelingen die mogelijk zijn geworden. U ontvangt hierbij het aangepaste protocol.

Bijgevoegd zijn tevens een overzicht van alle wijzigingen en het schema voor reservering en gezondheidscheck.

De nieuwe versie van het protocol vindt u ook op: https://www.aartsbisdom.nl/nieuwe-versie-van-protocol-kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-nu-beschikbaar/

In dit protocol treft u richtlijnen en suggesties aan betreffende de viering van het doopsel, de Eerste H. Communie en het vormsel.

Voor de planning van vormselvieringen in ons aartsbisdom Utrecht kunt u zich wenden tot de heer Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl

Tevens leest u in het protocol bepalingen t.a.v. het al of niet reserveren en de gezondheidscheck voorafgaande aan een viering.

Ten slotte wordt aangegeven dat de liturgische zang niet enkel meer door een cantor gedaan hoeft te worden, maar dat dat ook kan met ‘enkele zangers’.

In het protocol wordt dat toegelicht. Een heel koor alsook samenzang zijn helaas nog niet mogelijk.  

Bij alle vieringen blijft van groot belang: de juiste afstand tot elkaar, goede hygiëne en ventilatie (vooraf, tijdens en na de viering).

Hopelijk kunt u er op een goede wijze verder mee. Wanneer u vragen heeft ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden, echter maandag 13 juli begint

mijn vakantie. In dringend geval kunt u contact opnemen met het secretariaat of de receptie van het aartsbisdom Utrecht: 030-2361570 of met

één van de andere vicarissen van de vicariaten Arnhem of Deventer.

Een goede en gezegende voortgang en zomer(vakantie) toegewenst,

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturgie en het vicariaat Utrecht