NIEUWSBRIEF PINSTEREN MAURITIUSGg

NIEUWSBRIEF PINSTEREN MAURITIUSGg


UITNODIGING PNKSTERVIERING IN DE MAURITIUSKERK

ZONDAG 23 MEI 10:00 UUR HET THEMA:“VERWAAIDE TAAL”

Aanmelden bij Joop Kraan tel.: 06-28435342. Het maximaal toegestane aantal is inmiddels door de versoepeling uitgebreid naar 40 personen. Denk aan een mondkapje!
Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

De lezing
Het Pinksterverhaal uit Handelingen 2, 1-11 speelde zich af in Jeruzalem. Pinksteren is een heel belangrijk en groot Joods oogstfeest. Daar kwamen vele mensen op af uit alle delen van het Romeinse Rijk met een andere taalachtergrond. Ook de apostelen kwamen toen bijeen in een bovenzaaltje. Zij waren enigszins somber en wisten niet hoe zij verder moesten. Jezus was ten hemel opgestegen en zij voelde zich alleen en verlaten. Wel had Hij beloofd dat Hij de Geest van God zou sturen die hen verder zou leiden. In het evangelie lezen dat er van alles gebeurt.
Als we ons de vraag stellen wat is nu de essentie van dit Bijbelse verhaal.
Dan kan het antwoord zijn dat tijdens deze bijeenkomst er een hevige wind opstak, de Heilige Geest neerdaalde (de beloofde helper) en de apostelen het evangelie begonnen te verkondigen in verschillende talen. En wat bleek, dat iedereen hen in zijn eigen taal kon verstaan.
Het verstaan van de boodschap van het evangelie als een gave van de Heilige Geest, in een taal die we verstaan en begrijpen is de duiding van het Pinksterverhaal in deze tijd. Het verstaan van elkaar in een taal die we allemaal begrijpen, is vandaag nog heel belangrijk. in onze samenleving. Polarisatie ontstaat veelal doordat we elkaar niet verstaan. Verstaan is ook het open staan en willen luisteren en is essentieel in de omgang met elkaar.

Gedichten, bezinningsteksten, liederen en gebeden

In de viering werken we dit thema uit via mooie gedichten, bezinningsteksten, liederen en gebeden. Zo gaan we luisteren naar het prachtige gedicht van Gerard van Minnnen: “Verwaaide taal”.
We horen dan de veelzijdigheid van de taal zoals: De taal van moed en geduld, De taal van hoop en geloof, De taal van de liefde, De taal van mens tot mens, De taal van het hart. Heel warm en mooi.
In de viering laten we ons ook inspireren door de bezinningstekst van Pinksteren van Kardinaal Danneels. Hierin bidt hij tot de Heilige Geest, de helper die ons beloofd is, die ons kracht en wijsheid geeft in alle dagen van ons leven. Pinksteren is de bevruchting van de Heilige Geest.
De viering wordt afgesloten met een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa: Pinkstergedachte. We horen dan wat Pinksteren voor ons kan zijn.

Laat u bemoedigen en inspireren door deze mooie viering.


De ‘kijkcijfers’ van onze livestream
Zondag 13 mei 2018 werd onze kerk aan de sacramentele eredienst onttrokken. Een week later, met het feest van Pinksteren zijn we vol enthousiasme begonnen met onze gebedsvieringen die zich gaandeweg mochten verheugen in een groeiende belangstelling. Vaak waren we met zo’n 75 personen verzameld rond het Licht van Christus en het Woord van God in de bijbel. De koffie na afloop werd tot een belangrijk moment van ontmoeten en aandacht voor elkaar. Vorig jaar maart maakte de coronapandemie hieraan abrupt een einde. Het duurde tot juni voordat we via kerkradio weer met u konden zijn.
Vanaf oktober kwam u in de gelegenheid de liturgie via livestream in beeld te volgen.
Nu willen we u graag inzicht geven in het gebruik van de livestream van 16 vieringen die in de afgelopen periode zijn gehouden.
De cijfers laten een gemiddelde zien van 71 kijkers. Tel daarbij de ongeveer 20 mensen die de vieringen bezochten, dan begrijpt u hoe blij verrast we zijn. We weten dat de cijfers niet absoluut zijn, dat mensen vaker een viering hebben geopend of voorbijgangers zijn maar al met al is beeld voor ons heel motiverend. We blijven vieren en hopen dat u via livestream met ons bidt en beleeft. En, als dat weer waar mag worden, hopen we elkaar binnenkort weer als vanouds zonder al te grote belemmeringen in onze kerk te mogen ontmoeten.
De cijfers hebben alleen betrekking op de vieringen van de geloofsgemeenschap en laten zien dat we – al dan niet met mensen in de kerkzaal – niet alleen vieren. Dat mooie nieuws delen we graag met u.
Joop Kraan voor Locatieraad en Liturgieberaad,
Tot slot
De volgende viering van de Geloofsgemeenschap Mauritius is op Eerste Pinksterdag, zondag 6 juni a.s. om 10:00 uur.