OECUMENISCHE VIERING “DE ZEVENSPRONG

OECUMENISCHE VIERING “DE ZEVENSPRONG

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS
UITNODIGING OECUMENISCHEVIERING

ZONDAG 6 SEPTEMBER 10:00 U.

THEMA: STARTVIERING “DE ZEVENSPRONG!”
PROTESTANTE KERK SILVOLDE

De viering is dan online te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl
Protestante gemeente Silvolde

Ontmoeting met onze vrijwilligers bij de opening van ons kerkelijk werkjaar: de startviering

Kernvraag: … en onze zevende weg…?


mmv: ds Gerjanne van der Velde, Gerrit Luijmes, Jozef Oostveen, Joop Kraan. Organist: Joop Klein Hesselink.

Alles lijkt in normale dagen altijd zo vanzelfsprekend. Vast en vertrouwd geven relaties en activiteiten aan ons leven.
Maar het wankelt. Zeker nu ons dorp zo zwaar getroffen is. Soms in ons eigen leven, nu in ons aller leven. Dan hebben we boven het gewone ook dat beetje meer nodig. Een onvermoede, of niet bewust opgemerkte, extra weg. Daar willen we naar zoeken in verhalen, en liederen, in gebeden en stilte.
Weet u allen welkom.

Er is meer

September, normaal gesproken de tijd dat in de kerk alles weer op gang komt. Naast vieringen is er ruimte voor andere vormen van ontmoeting, maar ook van het noodzakelijke overleg en vergaderwerk. Een moment om te vieren en feestelijk te beginnen.
Maar dit jaar is alles anders. Wat mag er? Wat kan er? Wat willen we? Zo maar vragen die ons bezighouden. In de kerk maar ook op het werk, in de school en op de verenigingen.

Lied: Morgenlicht (GVL584) / De dag gaat open (Liedboek 217)

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

Opening met Vredewens

De Zevensprong…
In het Rijkenbargsebos nabij Ruurlo staat de handwijzer die in de jaren ’80 richting gaf aan de NCRV-serie ‘De Zevensprong’.
Nog altijd wijst hij je feilloos naar zes richtingen maar de zevende weg…die van de rode handwijzer, vind je op het bewuste punt in het bos niet. Hoe het verhaal in de serie verloopt, kun je op youtube vinden en met kinderen kun je vandaag de dag nog op de fiets de zoektocht maken naar de zevende weg
Misschien vergaat het u in deze Coronatijd als ons want nu veel vrijwilligerstaken vervallen, maken velen – zo horen we ook om ons heen – de balans op: wil ik mijn leven op termijn weer inrichten als voorheen of neem ik afstand van (een deel van) mijn vrijwilligerswerk. En zo ja, waarom dan en als het niet zo is, komt diezelfde waarom-vraag.

“Wie weet zijn wij er wel met het oog op een tijd als deze…”


Woorden uit de preek van dominee Gerjanne van zondag 26 juli. De vraag werkt als een handwijzer in ons leven. Gerjanne vervolgde: “Misschien zijn wij er juist wel in de tijd van nu om te blijven spreken over medemenselijkheid, de schepping, rentmeesterschap, liefde tot God en de mensen in navolging van Christus zelf..”

Vragen indringend genoeg om bij stil te staan, om als ijkpunt te dienen als we op onze Zevensprong staan. Zes wijzers zijn ons zo vertrouwd, bepalen ons eigen rondje in het leven want ze wijzen naar bijv. ons gezin, de (klein)kinderen, het werk, vrienden, de sport…en onze zevende weg?

Gebed
Lied: Mensen wachten op hoop
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon
Overal om ons heen, heel de wereld rond
voor alle rassen en kleuren,
kan het wonder gebeuren als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed,
zij vragen vreugde en moed,
zodat het komen mag.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.
Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om and’re wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn,
Om met hun woorden vol troost, om met hun handen vol brood,
zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Rondjes
Er was eens een weesjongen die in een klooster werd opgevoed. Op een dag krijgt de jongen de opdracht om rondjes te schilderen. Hij is net bezig als één van de monniken voorbij komt. “Wat doe je nou?”roept de monnik ontsteld.
“Rondjes schilder je niet rechtsom, maar linksom, dat weet zelfs een peuter van drie!” Gehoorzaam schildert de weesjongen nu zijn rondjes linksom. Even later komt er weer een monnik langs, belangstellend blijft hij staan kijken naar het werk van de weesjongen. “Wat doe je dat toch onhandig, een rondje schilder je niet met je rechterhand, dat hoort gewoon met je linkerhand. Iedere kleuter weet dat.” Een derde monnik die voorbij komt vindt de rondjes te dik, een vierde monnik vindt ze te groot. Ten slotte komt er een monnik die zegt: ”Maar jongen, rondjes schilder je niet met een blauwe, maar met een gele broek aan.” Nu wordt het de jongen allemaal te veel. Hij loopt weg uit het klooster. Onderweg komt hij drie wijzen tegen. Ze nemen de eenzame jongen onder hun hoede. Ze ontdekken al snel dat hij veel in zijn mars heeft en beloven hem les te geven. “Begin eens met rondjes schilderen,” zeggen ze. De jongen schrikt en stamelt: ”Dat kan ik helemaal niet. Zeg me alstublieft precies hoe je rondjes tekent: linksom of rechtsom, groot of klein, dun of dik, met een gele of een blauwe broek aan?” Even kijken de wijzen elkaar veelbetekenend aan. Dan zegt de oudste rustig: “Schilder jij ze maar zoals je zelf wilt.” Verbaasd vraagt de jongen: “Hebben jullie daar dan geen regels of voorschriften voor?” ”Jazeker, zeggen de wijzen, ééntje maar: ze moeten rond zijn.”

Lied: Zeven was voldoende (GVL 560 / Liedboek
Zeven was voldoende, vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee

Zeven is voldoende, brood en vis,
Jezus is voldoende voor ons allen
als de kring gesloten is.

Zeven is voldoende toen en nu,
zeven is voldoende alle dagen
van ons leven, dankzij U.

Voed ons met uw leven, vis en brood,
alle zeven dagen Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

Want Gij zijt de eerste rond alom.
Ja, Gij zijt de eerste en de laatste,
Kom, o Here Jezus, kom.

Lezing uit het Evangelie volgens Marcus (6,

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: “Ga nu mee naar een eenzame plaats om een tijdje alleen te zijn en uit te rusten”. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
Ze voeren met een boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: “Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: “Geven jullie hun maar te eten.” Ze vroegen hem: “Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?” Toen zei hij: “Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken!” En nadat ze waren gaan kijken naar wat ze bij zich hadden, zeiden ze : “Vijf en twee vissen.” Hij zei tegen hen dat ze de mensen de opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras bij elkaar te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

We staan bij de handwijzer, staan stil bij de wegen die ze wijzen op zoek naar de zevende weg

Lied: Ik geloof (melodie: Blowing in the wind)
God ik geloof in Uw scheppende kracht,
Uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in het geluk als Uw wens.
Ik geloof in Uw Geest, die ons nimmer ontbrak.
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak
door twijfels en moeilijkheden heen.


Christus de Zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot
en in ons geluk als Uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak,
en dat U weer levend verscheen. Refrein:…

Samen verenigd door Christus de Heer,
zo vormen wij allen de kerk.
Ik geloof in haar opdracht en ook in haar leer,
haar eenheid en liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen. Refrein:…

Voorbede en het licht op de menora
(de voorbeden raken aan de zeven elementen uit de overweging)

Onze Vader (Mt 6, 9-13 – Nieuwe Bijbelvertaling)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht
en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en Zegen

Lied: Grote God wij loven u (Liedboek, lied 413)
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

De volgende viering is op zondag 4 oktober om 10:00 uur.
Deze viering staat in het teken van St. Franciscus
“Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nog meer moed om in jezelf God te vinden”.
Uitspraak St Franciscus.