Nieuwsbrief H. Mauritius geloofsgemeenschap

Nieuwsbrief H. Mauritius geloofsgemeenschap

GEBEDSVIERING ZONDAG 3 MEI OM 10:00 UUR
VIA DE KERKRADIO. https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

THEMA: BEVRIJD ONS …….


Vooraf
Dit is de eerste keer in tijden van de Coronacrisis dat de viering via de kerkradio wordt uitgezonden. Deze Nieuwbrief is een verkorte versie van de viering zoals u die via de kerkradio hoort. Met name de teksten van de bijpassende muziek is in deze Nieuwsbrief weggelaten. De orgelmuziek die u hoort is van Rob Simmes. De gebeden juist in deze tijd zijn waardevol en hebben we opgenomen.

Inleiding
In de aankondiging van deze viering, nog geen maand geleden, stond dat op 4 april de bevrijding van Silvolde uitgebreid herdacht en gevierd zou worden. Hoe anders is het gelopen. We zijn in een nieuw, ongekend strijdtoneel terechtgekomen: tegen het coronavirus. We hadden willen vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd werden van onderdrukking en vervolging, mensonwaardige misdaden, toch gepleegd door mensen. Nu wordt onze vrijheid ernstig beperkt door een onzichtbare vijand, niet van menselijk aard, maar wel gevaarlijk. Enkele van de vrijheden die 75 jaar lang vanzelfsprekend leken zijn opeens flink ingeperkt: met name de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, maar ook de vrijheid om te werken of naar school te gaan.
Feit blijft dat corona op dit moment onze levens beheerst en miljoenen mensen in grote onzekerheid brengt. En dat degenen die nu overlijden dat moeten ondergaan onder mensonwaardige omstandigheden, zonder een warm afscheid van geliefden. Dat brengt een oceaan van verdriet teweeg.

Thema vrijheid
We zien de laatste jaren dat sommige van onze 75 jaar geleden verkregen vanzelfsprekendheden stukje bij beetje worden aangetast. Sommige vormen van onverdraagzaamheid en zelfs geweld zijn toegenomen. Waakzaamheid is dus geboden.
De voedingsbodem voor deze verontrustende trend bestaat uit een tweedeling in onze samenleving: enerzijds armoede, kansloosheid, uitsluiting, en aan de andere kant welvaart, rijkdom en egocentrisme. Die negatieve voedingsbodem kunnen wij met z’n allen versterken, maar ook laten opdrogen. Daarvoor kunnen we naar de politiek wijzen, of naar alle anderen.
Maar we kunnen ook naar onszelf kijken en proberen onszelf te bevrijden van gemakzucht, onverschilligheid, cynisme, egocentrisme.
Onze eigen persoonlijke vanzelfsprekendheden eens tegen het licht te houden. En op die manier hoop en vertrouwen te vinden in een toekomst vrij van onvrijheid en ongelijkheid.
Daarover willen we vandaag ook met u als luisteraar samen over nadenken.

Laten we eensgezind bidden en luisteren naar het woord van God, die ons zegent:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

Openingsgebed

Heer God,
Laten we bij het begin van deze viering
ons hart open zetten voor God die bevrijding brengt.
Stel onze ogen af op uw manier van kijken,
voorbij de buitenkant, naar het wezenlijke,
voorbij onze vooroordelen, naar het echte,
voorbij het evidente naar het wonderlijke,
voorbij onszelf naar de anderen.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.

Het strijden voor vrijheid en vrede in de oorlog van 1940-1945, Gesprek met Jan Huls.
Zie aparte bijlage

Gebed
God, wij danken U dat Gij voor ons de God van bevrijding bent.
U danken wij
voor daden van bevrijding en tegen onderdrukking,
voor de woorden die ons hoop en vertrouwen geven,
voor de daden van het verzet in oorlogstijd,
voor de vrijheid die wij koesteren
en voor de rechtsstaat waarin we leven.

Wij danken U voor allen,
die voor de vrijheid hun leven gaven,
maar ook voor hen die voor deze vrijheid,
een hoge prijs betalen, elders in de wereld,
God van leven, hen vertrouwen wij U toe.

Wij bidden u voor
saamhorigheid en verbondenheid
in tijden van oorlog en crisis en voor altijd.
Bevrijd ons van hebzucht en egocentrisme.
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen er voor elkaar te zijn.
God van liefde en nabijheid, wij danken U
voor Uw altijd durende aanwezigheid onder ons,
bemoedig ons en versterk de hoop die in ons is,
God van bevrijding,
in eeuwigheid ons gegeven.
Amen

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Galaten (Galaten 5, 13-14)
Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.
Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: “Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.”

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader.
Amen

Onze Vader
Bidden wij het Onze Vader in stilte.

Vredeswens
Wij leven in een oorlog. Niet met wapens. Ja toch met wapens: handenwassen, je elleboog,
op afstand blijven van elkaar, geen hand geven. Een oorlog met een vijand die zelf niets kan, die geen enkel medemenselijk gevoel heeft, die puur vijand is, zonder dat hij het zelf weet.
Een richtingloos gevaar.
Bevrijdend? Niets bevrijdend. Bevrijdend van je angsten? Ja, bevrijdend van je afspraken
maar o zo gebonden aan huis. O zo teruggetrokken in je laatste verdedigingslinie.
Wat gaat je overkomen? Wat staat je te wachten?
Vrede? Hoe kom je tot vrede in deze oorlogstijd? Hoe kom je af van het feit dat je zelf, zonder het te willen, een aanvalswapen kunt zijn in deze strijd?
Goede God,
allemaal vragen in deze tijd.
U weet de antwoorden.
U wist wanneer de vredesduif met een palmtakje terug zou vliegen naar de ark.
U wist wanneer de leeftijdsgenoten uit de loopgraven waar ze in doodsangst verkeerden, naar boven mochten springen en elkaar in de armen mochten vallen, als werkelijke medemensen.
Goede God, wanneer mogen wij dat weer?
Goede God, bevrijd ons toch uit deze oorlog, geef ons geduld, geef ons hoop, geef ons uitzicht,
op die vrede die we elkaar met onze hand op het hart en een buiging mogen gaan toewensen.
Wensen wij elkaar dan die vrede van onze God.


Slotgebed
75 Jaar na de bevrijding leven we opnieuw in een wereld vol onzekerheid.
In een tijd die veel mensen tot angst of wanhoop drijft.
Ieder worstelt met zijn of haar eigen vragen:
Zal ik deze pandemie wel overleven?
Kan ik de zorg die ik nu geef aan al die zieken wel volhouden?
Hoe lang houden mensen in een zorginstelling het vol zonder contact met hun geliefden?
Is er straks nog werk voor mij?
Kan ik mijn bedrijf waar ik jaren voor gewerkt heb straks nog voortzetten?
Krijgen onze kinderen het onderwijs dat ze nodig hebben?
God, geef ons vertrouwen in onszelf om door de angst heen te blijven omzien naar anderen.
Geef ons vertrouwen in onze artsen en alle anderen die in de zorg werken.
Geef ons vertrouwen in onze overheid, die ook moet leren omgaan met een situatie die voor iedereen helemaal nieuw is.
Geef ons vertrouwen in al onze medemensen, om samen de crisis het hoofd te bieden.
Geef iedereen kracht en solidariteit, binnen de eigen gemeenschap maar ook over de grenzen heen.
Mogen wij door Uw Heilige Geest vol vertrouwen werken aan een toekomst
waarin we vrij zijn van deze en andere ziekten,
vrij van onrechtvaardigheid en oorlog,
vrij om te leven in vrede zoals Jezus ons dat heeft geleerd.
Amen.

4 mei herdenking: Thema: “ Geef de vrijheid door”
Jaarthema 2020: “75 jaar vrijheid”

Silvolds Belang kiest er voor om de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid te herdenken.
Omdat de Coronacrisis een aantal beperkingen oplegt, krijgt deze herdenking een andere invulling. Om 19:00 uur is er een herdenkingsdienst zonder publiek die via Google te volgen is via PG Silvolde: Dienst Live Meekijken. Deze dienst verzorgt de oecumenische werkgroep met medewerking van Pastoor Hans Pauw en aan de piano Herman Kleinpenning.
Om 20:01 luiden de klokken. De kranslegging vindt in kleine kring plaats. De hele dag kan men bloemen leggen bij het monument.

DATA VIERING THEMA
Zondag 31 mei : Pinksteren N.N.
Volg ons ook op de website www. Marialaetitiaparochie.nl/locatie Silvolde en op facebook: Mauritius geloofsgemeenschap. Uw reacties op deze brief zijn altijd welkom. Mail deze naar: mauritiuskerk@gmail.com.